211انکار پطرس

هرکسی که توبه کند، می‌تواند بخشیده شود.

کریس با همهٔ وجود تلاش دارد تا چند بازیکن بسکتبال را تحت‌تأثیر قرار دهد، و در همان موقع جوی با هیجان اعلام می‌کند که به عنوان رئیس جدید کلوپ شطرنج انتخاب شده است. کریس که می‌ترسد مبادا آن گروه فکر بدی بکنند، وانمود می‌کند که جوی را نمی‌شناسد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات پطرس می‌برد، که سه بار شناختن عیسی را انکار می‌کند. شاهد باشید که چگونه عیسی پطرس را می‌بخشد و رابطهٔ آنها به حالت اول برمی‌گردد. بچه‌ها می‌آموزند که چطور هر کسی که توبه کند، می‌تواند بخشیده شود.