207پولس و کشتی شکسته

از ترس بگذر و بر خدمت خدا متمرکز باش.

جوی و خانواده کوانتوم بعد از یک سیل به روستایی دورافتاده کمک می‌کنند. کار به‌اندازه‌ای سخت است که جوی می‌خواهد دست از آن بکشد. او از کجا می‌تواند قوتی را پیدا کند که به کار ادامه بدهد؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با پولس رسول ملاقات کنند. پولس دستگیر شده و در یک کشتی زندانی است تا برای محاکمه به روم برود. شاهد باشید که چطور پولس با دلیری با خطرات - از جمله یک توفان سهمگین، یک درهم شکستگی کشتی وحشتناک، و یک مار سمی- یکی بعد از دیگر روبرو می‌شود. بچه‌ها می‌آموزند تا از ترس بگذرند و بر مأموریت خدا متمرکز باشند.