Krishtlindja e parë

Dhurata më e madhe e Krishtlindjes në të gjitha kohërat! Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Bëhuni dëshmitarë të kërkimit të vështirë të Marisë dhe Jozefit për strehim para se foshnja i tyre të lindet. Zbuloni një plan të ligë që e vendos familjen e Jezusit në rrezik. Përjetoni mrekullinë ndërsa engjëjt dhe barinjtë adhurojnë Mbretin e porsalindur të shtrirë në grazhd. Fëmijët mësojnë se kuptimi i vërtetë i Krishtlindjes është më i madh se festat dhe dhuratat.

Mësimi 1: Perëndia i mban premtimet

SuperEvërteta: Perëndia i mban premtimet dhe na dërgoi Birin e Tij.

SuperVargu: “Por ti, o Bethlehem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijëra vetë Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë.” Mikea 5:2 (NKJV)

Mësimi 2: Perëndia dërgoi Birin e Tij

SuperEvërteta: Unë dua që Jezusi të jetë Zot i jetës time.

SuperVargu: “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” Isaia 9:6 (NKJV)

Mësimi 3: Ndajeni dhuratën e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë do t’ju tregoj të tjerëve për Jezusin, dhuratën e Perëndisë.

SuperVargu: “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij.” Gjoni 1:12 (NLT)