112در راه دمشق

Anyone can change with God’s help.

زمانی که کریس، جوی و گیزمو با سارقی نوجوان مواجه می‌شوند، از خود می‌پرسند که آیا این امکان وجود دارد که او تغییر یابد؟ سوپربوک، کریس، جوی و گیزمو را برای ملاقات شائول می‌برد. شائول در راه به سوی دمشق می‌رفت تا مسیحیان را جفا رساند. شاهد نابینایی موقتی او در اثر ملاقاتی که داشت، تغییر کامل او، و فرار خطرناک او بودند! کشف کنید که چگونه مردی که می خواست ایمانداران را بکشد، به پولس رسول تبدیل گشت که یکی از بزرگترین مبشران تمام دوران‌ها است. بچه‌ها یاد می‌گیرند که هر کسی می‌تواند با کمک خدا تغییر یابد!