210جدعون

چگونه شجاعت رویارویی با هر چالشی را پیدا کنیم.

وقتی پدر و مادر جوی در یک تصادف اتومبیل درگیر می‌شوند، از او می‌خواهند برایشان کمک بفرستد- اما او چطور می‌تواند پیدایشان کند و چه کاری از دستش ساخته است؟ سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با جدعون ملاقات کنند- کسی که بعید بود قهرمان باشد چون خودش را از دشمنانی که بر اسرائیل چیره شده بودند، پنهان می‌کرد. شاهد دگرگونی جدعون از یک ترسو به یک فاتح جنگ باشید که وقتی دیگران به خدا پشت کردند، او با دلیری از خدا پیروی نمود. بچه‌ها یاد می‌گیرند که چگونه شجاعت رویارویی با هر چالشی را پیدا کنند.