212پسر گمشده

پدر آسمانی ما همیشه آمادهٔ‌ بخشیدن است.

کریس، جوی و گیزمو نگران پسری هستند که فرار کرده چون باور دارد پدرش هرگز او را نخواهد بخشید. آیا آنها می‌توانند نظر او را عوض کنند؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به جلیل باستان می‌برد. در آنجا عیسی مثل پسر گمشده را تعریف می‌کند. شاهد باشید که چطور یک مرد جوان به دنبال آزادی و ماجراجویی می‌رود، اما متوجه می‌شود که بیشتر از هر چیزی در دنیا، محبت پدرش را می‌خواهد. بچه‌ها می‌آموزند که پدر آسمانی مهربان ما همیشه آمادهٔ بخشیدن است.